STATUT 

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU  FARMACEUTYCZNEGO

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.

  1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
  2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Polish Union of  Employers in Pharmaceutical Industry”.
  3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

 § 2.

  1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

 § 3.

 Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych.
 

 PODSTAWOWE  CELE  I  ZADANIA  ZWIĄZKU  ORAZ  SPOSOBY

I  FORMY  ICH  REALIZACJI

 § 4.

 Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, przed sądami i trybunałami na zasadach określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych przepisach prawa oraz wobec związków zawodowych pracowników.

§ 5.

 Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:

1)   reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;

2)   oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;

3)   oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców;

4)   reprezentowanie interesów przemysłu farmaceutycznego,

5)   oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego przemysłu farmaceutycznego,

6)   oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej przemysłu farmaceutycznego,

7)   występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej, w szczególności dotyczącej przemysłu farmaceutycznego;

71)  występowanie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami na zasadach określonych w art. 191 Konstytucji RP w zakresie dotyczącym branży farmaceutycznej;

72)  występowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych w charakterze uczestnika postępowania, w sprawach dotyczących ochrony interesów członków związku na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa;

8)    współdziałanie z innymi organizacjami reprezentującymi interesy branży farmaceutycznej;

9)    organizowanie szkoleń pracodawców z branży farmaceutycznej;

10)  prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym branży farmaceutycznej;

11)  prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz  pracodawców i organizacji pracodawców.

§ 6.

 Cele i zadania Związku w szczególności realizowane są przez:

1)     prezentowanie opinii w sprawach objętych zadaniami Związku;

2)     występowanie do przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, w sprawach objętych niniejszym statutem;

3)     opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;

4)     udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;

5)     delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;

6)     inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;

7)     prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej dotyczącej sektora farmaceutycznego;

8)     organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;

9)     organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i  ekspertów do wykonywania zadań statutowych;

 § 7.

1.    Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

2.   Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

CZŁONKOSTWO

§ 8.

Członkami Związku mogą być pracodawcy przemysłu farmaceutycznego, działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Związku jest pisemna rekomendacja co najmniej dwóch członków Związku.

3. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

§ 10.

Członkowie Związku mają prawo do:

1)    uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;

2)    korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;

3)    dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;

4)    zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 11.

Członkowie Związku zobowiązani są do:

1)   udziału w pracach Związku;

2)   przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;

3)   terminowego uiszczania składek,

4)   udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;

5)   udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych;

6)   przestrzegania zasad etyki w działalności marketingowej, przyjętych i zatwierdzonych przez właściwe organy Związku.

§ 12.

1.     Członkostwo w Związku ustaje w razie:

        1)  wystąpienia ze Związku;

         2)  rozwiązania Związku;

          3) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:

           a)  działania członka na szkodę Związku;

            b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;

            4)  likwidacji członka Związku.

2.   Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.

3.   Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.

4.   Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady. W okresie do zebrania Rady Głównej członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

5.   W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

§121

1. Ustanawia się tytuł stowarzyszonego członka Związku.

2. Członkiem stowarzyszonym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działająca na rzecz branży farmaceutycznej, współpracująca z branżą farmaceutyczną lub w inny sposób ważna dla kondycji i rozwoju branży farmaceutycznej, której głównym przedmiotem działalności nie jest wytwarzanie, dystrybucja lub promocja produktów leczniczych.

3. Tytuł członka stowarzyszonego nadaje Zarząd w drodze uchwały, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

4. Członek stowarzyszony ma brawo brać udział w bieżących pracach Związku oraz otrzymywać dostępne dla wszystkich członków informacje, biuletyny, raporty etc.

5. Członek stowarzyszony ma brawo brać udział w pracach organów Związku wyłącznie na ich zaproszenie.

6. Członek stowarzyszony nie posiada czynnych i biernych praw wyborczych do organów Związku.

7. Wysokość składki członkowskiej członka stowarzyszonego określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.

8. Rejestr członków stowarzyszonych prowadzi Biuro Związku.

9. Do członków stowarzyszonych stosuje się przepisy § 11 – 12. W przypadku braku możliwości zastosowania wprost przepisów § 11 – 12, przepisy te stosuje się odpowiednio.

 

ORGANY  ZWIĄZKU

§ 13.

1. Organami Związku są:

1) Walne Zgromadzenie

2) Rada Nadzorcza

3) Zarząd.

2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów chyba, że statut stanowi inaczej.

3. Wybory członków organów kolegialnych Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą

większością głosów.

 

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.

2. Zarząd Zwołuje Walne Zgromadzenie raz na rok, powiadamiając o jego terminie, miejscu i

propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny

sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do

głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później

tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.

5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze członka

Związku.

7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością

głosów.

8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty

złożenia wniosku przez co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej.

 

 

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;

2) uchwalanie kierunków działania Związku;

3) uchwalanie Statutu i jego zmian;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej, dokonywanych na koniec kadencji;

5) rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku;

6) zatwierdzanie uchwał Zarządu w przedmiocie przyjęcia zasad etyki w działalności marketingowej.

 

§ 16.

1.   Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

2.   Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

3.   Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i od 1 do 3 członków.

4.   Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem  § 16 ust. 3.

5.   Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 4 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.

6.   Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:

1)   rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,

2)   odwołania przez Radę Nadzorczą lub członka Związku,

3)   śmierci

7.   Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8.   Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.

 

§ 17. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) wybór Prezesa Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;

2) wybór Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków

Związku;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu;

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;

5) nadzór nad działalnością Zarządu;

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie corocznego budżetu Związku przygotowanego przez Zarząd;

7) określanie i zatwierdzanie na wniosek Zarządu wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz

określanie terminów płatności;

8) określanie zasad oraz form zwrotu kosztów poniesionych przez członków z tytułu uczestnictwa w

pracach władz Związku;

9) określanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

                                                                                                                                                           

§ 18.

1.  Bieżącymi pracami Związku kieruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady

Nadzorczej.

2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

3. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i od jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu.

4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może dokooptować nowego członka, z

zastrzeżeniem § 18 ust. 3.

5. Informację o zmianie składu Zarządu dokonanej w trybie § 18 pkt 4 Prezes Związku przekazuje do

akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.

6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.

7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez

niego Wiceprezes Zarządu.

8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

1) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;

2) odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu;

3) śmierci.

 

§ 19.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie okresowych programów działania Związku;

2) przygotowywanie projektów budżetu;

3) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności;

4) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;

5) podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;

6) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;

7) zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku;

8) uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu;

9) nadzór nad działalnością Biura Związku;

10)podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji

międzynarodowych;

11) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji;

12) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego

Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

13) przyjmowanie i wykluczanie członków Związku,

14) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie

regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;

                                                                                                                                                           

§ 20.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Zarządu działający jednoosobowo, dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie, Dyrektor Generalny działający łącznie z członkiem Zarządu.

 

§ 21.

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

1)   bieżące kierowanie działalnością Zarządu;

2)   reprezentowanie Związku;

3)   zatwierdzanie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego.

4)   dokonywanie czynności prawych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura Związku.

 

§ 211.

Prezes Zarządu za wykonywanie czynności, o których mowa w § 21 pkt 1, pobiera wynagrodzenie, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą. Stosowną umowę z Prezesem Zarządu zawiera w imieniu Związku Przewodniczący Rady Nadzorczej.

 

BIURO  ZWIĄZKU

 

§ 22.

Biuro Związku zapewnia sprawne funkcjonowanie Związku. Podstawowym celem funkcjonowania Biura Związku jest zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Związkiem a członkami Związku oraz wszechstronnej bazy technicznej i organizacyjnej dla spotkań organów i członków Związku.

 

§ 23.

1. Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów

Związku.

2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków. Prezes

może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania czynności należących do kompetencji

Prezesa. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Prezes, ustalając składniki i wysokość

wynagrodzenia.

3. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach

organów Związku.