ETYKA

Celem PZPPF jest działanie na rzecz ochrony praw krajowych producentów leków oraz reprezentowanie zrzeszonych w nim podmiotów wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organów Unii Europejskiej.

Związek zarejestrował swoją działalność 2 września 2002 roku.

ETYKA

Etyka stanowi fundament działalności firm zrzeszonych w PZPPF. Najważniejsze zasady dotyczące aktywności firm członkowskich, ich polityki w zakresie przejrzystości i budowy relacji ze środowiskiem medycznym opisane są w Kodeksie Etycznym 2020 Medicines for Europe.

Kodeks ustanawia wspólne standardy etyczne, które regulują interakcje przemysłu ze środowiskiem ochrony zdrowia i promuje przejrzystość w branży farmaceutycznej.

Określa standardy i zasady promujące zaufanie, odpowiedzialne postępowanie i wzajemny szacunek w relacjach pomiędzy firmami farmaceutycznymi, a także w kontaktach ze środowiskiem opieki zdrowotnej, w tym osobami wykonującymi zawody medyczne, organizacjami ochrony zdrowia, pacjentami i organizacjami pacjentów.

Regulacje
w zakresie przejrzystości

Zgodnie z przyjętymi przez PZPPF zasadami i standardami przejrzystości, każda z firm należących do Związku przedstawia informacje na temat zakresu i charakteru współpracy ze środowiskiem ochrony zdrowia.

Zasady te obejmują kontakty i pracę z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia oraz organizacjami zrzeszającymi pacjentów.

Na podstawie przyjętych regulacji opinia publiczna będzie mogła zapoznać się z informacjami na temat m.in. przekazanych honorariów, wsparcia udziału w konferencjach czy grantów na badania naukowe.

Kodeks Etyki

Kodeks Etyczny Medicines for Europe, której PZPPF jest członkiem, określa ramowe zasady i standardy, które mają promować zaufanie, odpowiedzialne postępowanie i wzajemny szacunek w relacjach pomiędzy firmami farmaceutycznymi a środowiskiem ochrony zdrowia, w tym osobami wykonującymi zawody medyczne, organizacjami ochrony zdrowia, pacjentami i organizacjami pacjentów.

Regulamin sądu dyscyplinarnego

Organem powołanym do wiążącej interpretacji Kodeksu Etyki przy rozpoznawaniu poszczególnych spraw dotyczących jego naruszeń jest Sąd Dyscyplinarny PZPPF. Nie jest on jednak właściwy do rozpatrywania spraw, w których wszczęto postępowanie przed organami administracji państwowej, sądami powszechnymi lub sądem polubownym bądź przeprowadzono takie postępowanie zakończone merytorycznym rozstrzygnięciem.

Raport przejrzystości

Zgodnie z przyjętymi przez PZPPF standardami przejrzystości, każda z firm członkowski przekazuje co roku informacje dotyczące zakresu i charakteru współpracy ze środowiskiem medycznym oraz wartości zaangażowanych w to środków. Zebrane od firm informacje PZPPF prezentuje w postaci Raportu Przejrzystości.

Q&A do
kodeksu etyki

Przygotowany przez PZPPF dokument Q&A stanowi pomoc dla firm członkowskich we wdrażaniu Kodeksu we własnej działalności, zwłaszcza że zawiera on szereg sformułowań i rozwiązań, które mogą wymagać konkretyzacji na gruncie krajowych uwarunkowań i przepisów prawa polskiego.

Informacja dla organizatorów wydarzeń naukowych i edukacyjnych z udziałem profesjonalistów medycznych

Firmy zrzeszone w naszym Związku, podobnie jak wszystkie firmy reprezentowane przez Medicines for Europe w całej Unii Europejskiej, stosują w swojej działalności Kodeks Etyczny Medicines for Europe. Dokument ten reguluje m.in. zasady współpracy z organizatorami konferencji naukowych dla profesjonalistów medycznych, standardy takich konferencji oraz zasady przejrzystości w zakresie transferów korzyści.