RAPORTY I ANALIZY

Raporty i analizy stanowią podstawę komunikacji Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego z opinią publiczną. Nasz udział w dialogu społecznym, wkład w rozwój krajowej gospodarki i ochrony zdrowia wynika zawsze z przesłanek merytorycznych, a przedstawione dane opierają się na analizie niezależnych ekspertów.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami przygotowanymi przez wiodące instytucje naukowo-badawcze.

ANALIZY

Nierówności w dostępie do leczenia biologicznego w chorobach autoimmunizacyjnych w Europie

Access to biologics in EU

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018–2020

OPINIE POLAKÓW NA TEMAT RYNKU FARMACEUTYCZNEGO

Polski Instytut Ekonomiczny – Sektory strategiczne w gospodarce unijnej

Polski Instytut Ekonomiczny – Szlaki handlowe po pandemii COVID-19

SUWERENNOŚĆ LEKOWA PAŃSTWA – ROLA, STAN I REKOMENDACJE przygotowany przez Fundację Republikańską

Makroekonomiczny wpływ sektora farmaceutycznego na polską gospodarkę

Rekomendacje dla firm członkowskich

Rekomendacje pięciu organizacji branżowych dla firm członkowskich, w zakresie kontaktów z przedstawicielami zawodów medycznych w okresie obowiązywania obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19

Dostęp do leczenia biologicznego w Polsce

IQVIA „Jak wspierać rozwój przemysłu farmaceutycznego – doświadczenia innych krajów”

Opinie Polaków na temat rynku farmaceutycznego.

Zdrowy przemysł. Reindustrializacja krajowej branży farmaceutycznej

Raport przygotowany przez Politykę Insight i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego diagnozuje obecną kondycję krajowego przemysłu farmaceutycznego oraz wskazuje na potencjał i bariery w jego rozwoju. Analiza zawiera również szczegółowe rekomendacje dla rządu, w jaki sposób inteligentnie wspierać branżę. Zdaniem autorów, kluczowa jest zmiana podejścia rządu do tego sektora i zaprzestanie traktowania go jako zasobów dla prowadzenia polityki lekowej oraz uczynienie partnerem rozwoju gospodarczego Polski.

Potencjał leków biopodobnych dla systemów ochrony zdrowia

Bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski – Raport

Szacowany spadek przychodów krajowych firm generycznych

Długookresowy wpływ zmian cen leków refundowanych na konkurencyjność sektora farmaceutycznego – analiza symulacyjna

Makroekonomiczne aspekty znaczenia sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki

Strategia rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego do roku 2030

Przygotowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową „Strategia rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego do roku 2030” powinna stać się dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju tego sektora w Polsce w nadchodzących kilkunastu latach. Jej zadaniem jest przedstawienie pożądanego i możliwego do realizacji scenariusza rozwoju, uwzględniającego wykorzystanie silnych stron krajowych firm farmaceutycznych oraz wskazanie czynników ryzyka i barier rozwojowych.

RAPORTY

Raport KPMG: Advice on the implementation of EU-Directive 2011/62/EU

Przygotowany przez KPMG raport oszacował, że w legalnym systemie dystrybucji w UE może być 0,005 % leków sfałszowanych. Jego autorzy ocenili, że po wdrożeniu nakazanych dyrektywą rozwiązań dla 90% produktów leczniczych wydawanych na receptę, razem z weryfikacją opakowań w sugerowanym okresie – bezpieczeństwo pacjenta pozostanie tylko średnie, opłacalność przedsięwzięcia będzie niska, a stopień powodzenia wdrożenia systemu – bardzo niski. Dlatego, ich zdaniem, początkowo należy zbudować system na mniejszą skalę, zaczynając od niewielkiej liczby państw członkowskich UE oraz najbardziej zagrożonych produktów.

Raport EGA : Bariery związane z patentami, utrudniające wprowadzenie leków generycznych na rynek Unii Europejskiej

Przegląd słabych punktów obecnego europejskiego systemu patentowego i ich wpływu na dostępność leków generycznych na rynku

Raport PBS : Pacjent – lekarz – leki 2007

Prezentacja szczegółowych wyników badania: „Pacjent – lekarz – leki” przeprowadzonego przez PBS DGA na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Raport PBS Pacjent – lekarz – leki 2006

Prezentacja szczegółowych wyników badania: „Pacjent – lekarz – leki” przeprowadzonego przez PBS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Raport CASE Doradcy POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

W raporcie przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Raport PZPPF “Znaczenie krajowego Przemysłu Farmaceutycznego”

Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywa ważną rolę w polskim systemie opieki zdrowotnej. Zapewnia pacjentom cenowo dostępne leki…

PZPPF report “Importance of the pharmaceutical industry for Polish economy”

The domestic pharmaceutical industry plays an important role in the Polish system of healthcare. It provides patients with medicines used in most therapies…

Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Znaczenie krajowego Przemysłu Farmaceutycznego”

Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywając w Polsce kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia pełni również bardzo istotne funkcje w gospodarce

Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85