Gwarantujemy bezpieczeństwo
lekowe Polakom

Wspieramy krajowy przemysł
farmaceutyczny w zagwarantowaniu
pacjentom dostępu do nowoczesnych
i bezpiecznych leków.

GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO LEKOWE POLAKOM

Wspieramy krajowy przemysł farmaceutyczny w zagwarantowaniu pacjentom dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych leków.

O NAS

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 18 wiodących krajowych producentów leków.

PZPPF jest członkiem organizacji zrzeszającej największe firmy produkujące leki równoważne (generyczne) i biotechnologiczne w Europie – Medicines For Europe,
a także Konfederacji Lewiatan oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

O NAS

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 18 wiodących krajowych producentów leków.

PZPPF jest członkiem organizacji zrzeszającej największe firmy produkujące leki równoważne (generyczne)
i biotechnologiczne w Europie – Medicines For Europe,
a także Konfederacji Lewiatan oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Lider w tworzeniu
gospodarki opartej
na wiedzy

2,4 MLD ZŁ

do budżetu generuje
sektor farmaceutyczny.

7%

wydatków na badania i rozwój
pochodzi z branży farmaceutycznej.

100 tys.
miejsc pracy

bezpośrednio i pośrednio związanych jest z przemysłem farmaceutycznym

15 MLD ZŁ

to PKB wytworzone poprzez sektor produkujący leki i wyroby farmaceutyczne. Około 1% PKB.

ETYKA

Etyka stanowi fundament działalności firm zrzeszonych w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Najważniejsze zasady dotyczące aktywności firm członkowskich,ich polityki w zakresie przejrzystości i budowy relacji ze środowiskiem medycznym opisane są w Kodeksie Etycznym 2020 Medicines for Europe. Kodeks ustanawia wspólne standardy etyczne, które regulują interakcje przemysłu ze środowiskiem ochrony zdrowia i promuje przejrzystość w branży farmaceutycznej.

ETYKA

Etyka stanowi fundament działalności firm zrzeszonych w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Najważniejsze zasady dotyczące aktywności firm członkowskich, ich polityki w zakresie przejrzystości i budowy relacji ze środowiskiem medycznym opisane są w Kodeksie Etycznym 2020 Medicines for Europe.

Kodeks ustanawia wspólne standardy etyczne, które regulują interakcje przemysłu ze środowiskiem ochrony zdrowia i promuje przejrzystość w branży farmaceutycznej.

Regulacje
w zakresie przejrzystości

Kodeks Etyki

Kodeks Etyczny Medicines for Europe, której PZPPF jest członkiem, określa ramowe zasady i standardy, które mają promować zaufanie, odpowiedzialne postępowanie i wzajemny szacunek w relacjach pomiędzy firmami farmaceutycznymi a środowiskiem ochrony zdrowia, w tym osobami wykonującymi zawody medyczne, organizacjami ochrony zdrowia, pacjentami i organizacjami pacjentów.

Regulamin sądu dyscyplinarnego

Organem powołanym do wiążącej interpretacji Kodeksu Etyki przy rozpoznawaniu poszczególnych spraw dotyczących jego naruszeń jest Sąd Dyscyplinarny PZPPF. Nie jest on jednak właściwy do rozpatrywania spraw, w których wszczęto postępowanie przed organami administracji państwowej, sądami powszechnymi lub sądem polubownym bądź przeprowadzono takie postępowanie zakończone merytorycznym rozstrzygnięciem.

Raport przejrzystości 2021

Zgodnie z przyjętymi przez PZPPF standardami przejrzystości, każda z firm członkowski przekazuje co roku informacje dotyczące zakresu i charakteru współpracy ze środowiskiem medycznym oraz wartości zaangażowanych w to środków. Zebrane od firm informacje PZPPF prezentuje w postaci Raportu Przejrzystości.

Q&A do
kodeksu etyki

Przygotowany przez PZPPF dokument Q&A stanowi pomoc dla firm członkowskich we wdrażaniu Kodeksu we własnej działalności, zwłaszcza że zawiera on szereg sformułowań i rozwiązań, które mogą wymagać konkretyzacji na gruncie krajowych uwarunkowań i przepisów prawa polskiego.

AKTUALNOŚCI

  • All Post
  • Uncategorized
18 grudnia, 2023/

Najważniejszym wydarzeniem 2023 r. była dla nas nowelizacja ustawy refundacyjnej. Niestety, do…

Load More

End of Content.

Masz Pytanie?

Polski Związek Pracodawców
Przemysłu Farmaceutycznego
– Krajowi Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85
Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85